Wijziging schoolreglement 2019-2020

Naar aanleiding van de corona-pandemie, dienen enkele wijzigingen doorgevoerd te worden in het schoolreglement 2019-2020. Dit gebeurt aan de hand van twee addenda.

Het eerste addendum inzake veiligheid werd opgesteld door de preventiedienst. Op school worden voorzorgsmaatregelen gerespecteerd om risico op besmetting te beperken.

Het tweede addendum werd opgesteld door Scholengroep Brussel naar aanleiding van de corona-pandemie. Hiervoor werd in het Vlaams Parlement op 7 mei 2020 een nooddecreet gestemd om aanpassingen aan het schoolreglement tijdens het lopende schooljaar toe te laten. De raad van bestuur bekrachtigt dit addendum op 4 juni 2020.

Wat betekent dit voor GO! Basisschool Balder?

  • Vanaf 16 maart 2020 wordt enkel nog formatief geëvalueerd tot en met 30 juni 2020. Er worden geen punten gegeven, maar doelgerichte en effectieve feedback. Deze evaluatiegegevens kunnen enkel in het voordeel van de leerling gebruikt worden. Met deze resultaten wordt geen rekening gehouden in de eindbeoordeling. Voor de evaluatie zal er op de eerste plaats gekeken worden naar de essentiële doelen.
  • Er worden geen gevalideerde eindtoetsen afgenomen tot en met 30 juni 2020. We zetten enkel in op permanente evaluatie.
  • Bij de formatieve evaluatie focussen we in L1-2 en L6 op de essentiële doelen wiskunde en taal.
  • De klassenraad baseert zich op alle gegevens van het volledige schooljaar en kijkt breed naar het kind om een eindbeslissing te nemen of advies te geven. Vanaf 20 juni vindt de klassenraad plaats.
  • Onze school kiest ervoor om de kennisgeving van de evaluatiebeslissing uiterlijk op 29 juni mee te delen. Leerlingen en ouders worden geacht de beslissing uiterlijk op 30 juni 2020 ontvangen te hebben. Bijgevolg eindigt het schooljaar op diezelfde datum.​​​​​​​